این شرکت فعالیتهای بازرگانی صادرات و واردات را در زمینه :
صادرات موارد غذایی و میوه
صادرات محصوالت کشاورزی و مفتول و سایر محصوالت فوالدی و همچنین ابزار باغبانی و کشاورزی و قفل و یراق و واردات
قطعات دست دوم خودرو و ابزار و قطعات صنعتی طبق بررسی های فنی و مهندسی و سایر موارد مرتبط با در نظر گیری
بررسی های کیفی در کمترین زمان ممکن را انجام می دهد
به طور کلی در فعالیتهای بازرگانی بین المللی با دارا بودن دفتر در کشور ارمنستان و همچنین پل های ارتباطی با کشورهای
حاشیه خلیج فارس با توجه به سوابق فعالیتهی انجام گرفته فرصت مستعدی جهت خدمت رسانی به مشتریان محترم فراهم
آمده است.

شماره واتساپ دفتر ارمنستان :
۰۰۳۷۴۹۳۷۸۸۵۶
Yeravan. Komitas 56